EVI Bewind & financieel support

Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen

EVI Bewind is als maatschap gevestigd in Haarlem en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 71490000 en BTW-nummer 858736172.B.01.

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeen­komsten gesloten tussen EVI Bewind en de cliënt tenzij schriftelijk anders is overeen­gekomen.
 • De overeen­komst tussen EVI Bewind en cliënt komt tot stand op het moment dat de Samenwerkings­overeenkomst EVI Bewind – cliënt door beiden onder­tekend is. De overeen­komst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeen­komst voortvloeit dat deze is aangegaan voor bepaalde tijd.
 • EVI Bewind voert haar werkzaam­heden uit conform het Besluit kwaliteits­eisen curatoren, beschermings­bewind­voerders en mentors en de wettelijke regels voor meerder­jarigenbewind.

Verplichtingen bewindvoerder

 • Na het intake gesprek en het invullen van het aanmeldings­formulier, de samenwerkings­overeen­komst en de akte tot volmacht bij EVI Bewind, zal de aanmelding van de cliënt bij de rechtbank plaats­vinden. Hiervoor worden de formulieren “verzoek tot onder bewindstelling”, “plan van aanpak” en “bereid­verklaring bewind­voerder” ingediend bij de rechtbank.
 • De bewindvoerder inventariseert de bezittingen en schulden, inkomsten en uitgaven van cliënt. Op basis van deze informatie wordt een budget­plan opgesteld. Bij de recht­bank wordt een boedel­beschrijving ingediend.
 • De bewind­voerder opent twee bank­rekeningen bij de Rabobank. Een beheer­rekening waarop de bewind­voerder de gelden beheert en een leefgeld­rekening voor gebruik van de cliënt met een pinpas. Op de beheer­rekening komen de inkomsten binnen. De bewind­voerder zal hiervan de vaste lasten voldoen. Op de leefgeld­rekening wordt wekelijks, op een vaste dag, het leefgeld gestort.
 • Jaarlijks maakt de bewind­voerder een rekening- en verant­woording op en dient deze, mede­ondertekend door de cliënt, in bij de kantonrechter.
 • De bewind­voerder geniet, direct of indirect, geen ander voordeel uit zijn positie als bewind­voerder dan de beloning die hij voor zijn bewind­voerder­schap ontvangt.
 • De bewind­voerder bevordert waar mogelijk de zelf­redzaam­heid van de cliënt.

Verplichtingen cliënt

 • De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van inkomsten, uitgaven, schulden en lopende betalings­verplichtingen alsmede het vermogen en de bank­rekeningen die op naam van cliënt (partner en/of minderjarige kinderen) zijn gesteld.
 • De cliënt is verplicht om alle wijzigingen in persoonlijke en financiële sfeer direct aan de bewind­voerder door te geven.
 • Post met betrekking tot financiën zoals rekeningen, nota’s stuurt cliënt direct door aan de bewind­voerder. Cliënt voert onder bewind zelf geen betalingen uit.
 • Cliënt voorkomt het ontstaan van nieuwe schulden. Cliënt sluit geen nieuwe abonnementen of contracten af en gaat geen andere nieuwe verplichtingen aan zonder voorafgaand overleg met de bewindvoerder.
 • Inwonende meer­derjarige kinderen met inkomsten dragen bij in de vaste lasten.

Inzage in uw financiën

 • De cliënt ontvangt inlog­codes voor het softwareprogramma OnView waarmee altijd inzage verkregen kan worden in eigen financiën. Indien cliënt geen toegang tot het internet heeft, kan op verzoek maandelijks een transactie­overzicht worden verstrekt.

Gegevensverstrekking en geheimhoudings­verplichting

 • De cliënt is bekend met de opname van zijn persoons­gegevens in de administratie van EVI Bewind. De bewindvoerder verstrekt deze gegevens slechts aan derden, indien dit in belang van cliënt is of dit voortvloeit uit de werkzaam­heden van de bewind­voerder. Uitgebreide informatie over de verwerking van persoons­gegevens is te vinden in de Privacy­verklaring van EVI Bewind & financieel support.
 • De bewindvoerder verplicht zich tot geheim­houding van alle vertrouwelijke informatie, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

Bereikbaarheid en contact

 • Op werkdagen is de bewind­voerder telefonisch bereikbaar tussen 09:30 uur en 13:00 uur. Daarnaast is de bewind­voerder per mail bereikbaar. Uiterlijk binnen 2 werkdagen geeft de bewind­voerder reactie. In de geval van nood kan de voicemail van bewind­voerder ingesproken worden. De bewindvoerder zal zo spoedig mogelijk contact opnemen.
 • Eenmaal per jaar wordt (telefonisch) een afspraak gepland om het plan van aanpak te bespreken. Gedurende het jaar hebben bewindvoerder en cliënt telefonisch, per mail of schriftelijk contact indien dit nodig is.

Klachtenreglement

 • EVI Bewind beschikt over een klachten­regeling. De regeling en het klachten­formulier staan op www.evibewind.nl.

Kosten bewindvoering

 • Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt de beloning van de bewind­voerder vast in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De tarieven zijn landelijk vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd. De tarieven van EVI Bewind zijn conform deze regeling.
 • Indien de cliënt recht heeft op bijzondere bijstand zal de bewind­voerder deze aanvragen.
 • Werkzaamheden die buiten de reguliere diensten vallen, zullen op basis van een uur­tarief in rekening worden gebracht.

Beëindiging onderbewindstelling

 • Het bewind eindigt van rechtswege:
  • als cliënt overlijdt
  • als bewindvoering door curatele wordt vervangen
 • EVI Bewind is gerechtigd de samenwerkings­overeenkomst met de cliënt op te zeggen, indien cliënt zich niet aan zijn verplichtingen of aan de gestelde voor­waarden houdt. Ook indien de cliënt onvoldoende medewerking verleent of onbehoorlijk gedrag vertoont jegens de bewind­voerder, kan dit een reden zijn voor EVI Bewind om de overeen­komst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • Mocht cliënt of bewind­voerder het bewind willen beëindigen, dan dient een verzoek daartoe bij de kanton­rechter ingediend te worden.

Aansprakelijkheid

 • Als er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprake­lijkheid van de bewind­voerder dan is de aansprake­lijkheid van de bewind­voerder steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroeps­aansprakelijkheids­verzekeraar van de bewindvoerder wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekerings­voorwaarden voor rekening van de bewind­voerder komt.
 • De bewind­voerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekort­komingen en/of nalatig­heid van derden, waar de bewind­voerder diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen.
 • De bewind­voerder kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer door het verzwijgen van relevante informatie door de cliënt schade wordt geleden door de cliënt. Ook is iedere aansprakelijkheid uitgesloten indien de cliënt verplichtingen aangaat zonder medeweten en toestemming van de bewindvoerder.

EVI Bewind & financieel support

Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen

EVI Bewind is als maatschap gevestigd in Haarlem en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 71490000 en BTW-nummer 858736172.B.01.

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeen­komsten gesloten tussen EVI Bewind en de cliënt tenzij schriftelijk anders is overeen­gekomen.
 • De overeen­komst tussen EVI Bewind en cliënt komt tot stand op het moment dat de Samenwerkings­overeenkomst EVI Bewind – cliënt door beiden onder­tekend is. De overeen­komst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeen­komst voortvloeit dat deze is aangegaan voor bepaalde tijd.
 • EVI Bewind voert haar werkzaam­heden uit conform het Besluit kwaliteits­eisen curatoren, beschermings­bewind­voerders en mentors en de wettelijke regels voor meerder­jarigenbewind.

Verplichtingen bewindvoerder

 • Na het intake gesprek en het invullen van het aanmeldings­formulier, de samenwerkings­overeen­komst en de akte tot volmacht bij EVI Bewind, zal de aanmelding van de cliënt bij de rechtbank plaats­vinden. Hiervoor worden de formulieren “verzoek tot onder bewindstelling”, “plan van aanpak” en “bereid­verklaring bewind­voerder” ingediend bij de rechtbank.
 • De bewindvoerder inventariseert de bezittingen en schulden, inkomsten en uitgaven van cliënt. Op basis van deze informatie wordt een budget­plan opgesteld. Bij de recht­bank wordt een boedel­beschrijving ingediend.
 • De bewind­voerder opent twee bank­rekeningen bij de Rabobank. Een beheer­rekening waarop de bewind­voerder de gelden beheert en een leefgeld­rekening voor gebruik van de cliënt met een pinpas. Op de beheer­rekening komen de inkomsten binnen. De bewind­voerder zal hiervan de vaste lasten voldoen. Op de leefgeld­rekening wordt wekelijks, op een vaste dag, het leefgeld gestort.
 • Jaarlijks maakt de bewind­voerder een rekening- en verant­woording op en dient deze, mede­ondertekend door de cliënt, in bij de kantonrechter.
 • De bewind­voerder geniet, direct of indirect, geen ander voordeel uit zijn positie als bewind­voerder dan de beloning die hij voor zijn bewind­voerder­schap ontvangt.
 • De bewind­voerder bevordert waar mogelijk de zelf­redzaam­heid van de cliënt.

Verplichtingen cliënt

 • De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van inkomsten, uitgaven, schulden en lopende betalings­verplichtingen alsmede het vermogen en de bank­rekeningen die op naam van cliënt (partner en/of minderjarige kinderen) zijn gesteld.
 • De cliënt is verplicht om alle wijzigingen in persoonlijke en financiële sfeer direct aan de bewind­voerder door te geven.
 • Post met betrekking tot financiën zoals rekeningen, nota’s stuurt cliënt direct door aan de bewind­voerder. Cliënt voert onder bewind zelf geen betalingen uit.
 • Cliënt voorkomt het ontstaan van nieuwe schulden. Cliënt sluit geen nieuwe abonnementen of contracten af en gaat geen andere nieuwe verplichtingen aan zonder voorafgaand overleg met de bewindvoerder.
 • Inwonende meer­derjarige kinderen met inkomsten dragen bij in de vaste lasten.

Inzage in uw financiën

 • De cliënt ontvangt inlog­codes voor het softwareprogramma OnView waarmee altijd inzage verkregen kan worden in eigen financiën. Indien cliënt geen toegang tot het internet heeft, kan op verzoek maandelijks een transactie­overzicht worden verstrekt.

Gegevensverstrekking en geheimhoudings­verplichting

 • De cliënt is bekend met de opname van zijn persoons­gegevens in de administratie van EVI Bewind. De bewindvoerder verstrekt deze gegevens slechts aan derden, indien dit in belang van cliënt is of dit voortvloeit uit de werkzaam­heden van de bewind­voerder. Uitgebreide informatie over de verwerking van persoons­gegevens is te vinden in de Privacy­verklaring van EVI Bewind & financieel support.
 • De bewindvoerder verplicht zich tot geheim­houding van alle vertrouwelijke informatie, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

Bereikbaarheid en contact

 • Op werkdagen is de bewind­voerder telefonisch bereikbaar tussen 09:30 uur en 13:00 uur. Daarnaast is de bewind­voerder per mail bereikbaar. Uiterlijk binnen 2 werkdagen geeft de bewind­voerder reactie. In de geval van nood kan de voicemail van bewind­voerder ingesproken worden. De bewindvoerder zal zo spoedig mogelijk contact opnemen.
 • Eenmaal per jaar wordt (telefonisch) een afspraak gepland om het plan van aanpak te bespreken. Gedurende het jaar hebben bewindvoerder en cliënt telefonisch, per mail of schriftelijk contact indien dit nodig is.

Klachtenreglement

 • EVI Bewind beschikt over een klachten­regeling. De regeling en het klachten­formulier staan op www.evibewind.nl.

Kosten bewindvoering

 • Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt de beloning van de bewind­voerder vast in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De tarieven zijn landelijk vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd. De tarieven van EVI Bewind zijn conform deze regeling.
 • Indien de cliënt recht heeft op bijzondere bijstand zal de bewind­voerder deze aanvragen.
 • Werkzaamheden die buiten de reguliere diensten vallen, zullen op basis van een uur­tarief in rekening worden gebracht.

Beëindiging onderbewindstelling

 • Het bewind eindigt van rechtswege:
  • als cliënt overlijdt
  • als bewindvoering door curatele wordt vervangen
 • EVI Bewind is gerechtigd de samenwerkings­overeenkomst met de cliënt op te zeggen, indien cliënt zich niet aan zijn verplichtingen of aan de gestelde voor­waarden houdt. Ook indien de cliënt onvoldoende medewerking verleent of onbehoorlijk gedrag vertoont jegens de bewind­voerder, kan dit een reden zijn voor EVI Bewind om de overeen­komst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • Mocht cliënt of bewind­voerder het bewind willen beëindigen, dan dient een verzoek daartoe bij de kanton­rechter ingediend te worden.

Aansprakelijkheid

 • Als er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprake­lijkheid van de bewind­voerder dan is de aansprake­lijkheid van de bewind­voerder steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroeps­aansprakelijkheids­verzekeraar van de bewindvoerder wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekerings­voorwaarden voor rekening van de bewind­voerder komt.
 • De bewind­voerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekort­komingen en/of nalatig­heid van derden, waar de bewind­voerder diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen.
 • De bewind­voerder kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer door het verzwijgen van relevante informatie door de cliënt schade wordt geleden door de cliënt. Ook is iedere aansprakelijkheid uitgesloten indien de cliënt verplichtingen aangaat zonder medeweten en toestemming van de bewindvoerder.