EVI Bewind & financieel support

Klachtenregeling

1. Wat is een klacht?

Uw mening is belangrijk voor ons. Mocht u het ergens niet mee eens zijn of u bent ontevreden, dan kunt u dit altijd met ons bespreken. Meestal komt er een oplossing, soms niet. Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Dit kunt u doen door het klachtenformulier in te vullen of een brief te sturen naar ons kantoor. Mochten we er uiteindelijk samen niet uitkomen dan kunt u zich richten tot de branchevereniging en/ of de kantonrechter, EVI Bewind zal u daarin begeleiden.

2. Wie kan een klacht indienen?

U kunt zelf als cliënt van EVI Bewind een klacht indienen. Maar ook uw partner, familie of instelling waar u verblijft of waardoor u verzorgd wordt, kan een klacht indienen (degenen die op basis van artikel 432, eerste en tweede lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ook het bewind kunnen aanvragen).

3. Bij wie en hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen of een brief te sturen. Als u een brief stuurt moet daar in ieder geval in staan:
  1. Uw naam, adres en woonplaats;
  2. Datum waarop de klacht geschreven is;
  3. De reden van de klacht en eventueel bewijsstukken;
  4. Alleen als iemand anders dan u zelf (b.v. partner, familielid of instelling) de klacht indient, moet een volmacht meegestuurd worden. Het klachtenformulier vindt u hier, of kunt u opvragen bij uw bewindvoerder.
U kunt de klacht sturen naar:
EVI Bewind & financieel support
o.v.v. Klachtenprocedure
Postbus 40, 2000 AA  Haarlem

4. Hoe nemen wij uw klacht in behandeling en handelen wij deze af?

Binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u van EVI Bewind een brief dat de klacht ontvangen is. De bewindvoerder stelt een grondig en vertrouwelijk onderzoek in naar uw klacht. Indien nodig neemt de bewind-voerder contact met u op om vragen te stellen en uw verhaal te horen. De bewindvoerder probeert samen met u een oplossing voor de klacht te vinden. U ontvangt een schriftelijk bericht van de afhandeling van de klacht.

5. Termijn van afhandeling

EVI Bewind handelt uw klacht binnen maximaal 6 weken af.
Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt u door de directie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) of aan de toezichthoudende kantonrechter.

6. Beroepsmogelijkheid BPBI

Indien de klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, is er de beroepsmogelijkheid bij de Klachtencommissie van de BPBI.

7. Uw klacht wordt niet in behandeling genomen

Het kan zijn dat EVI Bewind besluit om uw klacht niet in behandeling te nemen. De reden hiervoor kan zijn dat de klacht betrekking heeft op een klacht die al eerder op basis van deze klachtenregeling is afgedaan of indien er langer dan 6 maanden tussen de handeling en de datum van indiening van de klacht zit. Als EVI Bewind uw klacht niet in behandeling neemt, dan ontvangt u daar binnen 3 weken een schriftelijk onderbouwd en gemotiveerd bericht over. Andere reden is omdat de klacht reeds bij de rechtbank is ingediend.

8. Geheimhouding

Iedereen die bij de behandeling van een klacht is betrokken, is verplicht tot geheimhouding tegenover alle partijen over gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

9. Uw klacht is niet naar tevredenheid opgelost. Wat kunt u doen?

Als u vindt dat de bewindvoerder uw klacht niet behoorlijk dan wel afdoende heeft afgehandeld, dan kunt u de kantonrechter een brief schrijven waarin u uitlegt wat uw klacht is. De rechter beoordeelt of uw klacht gegrond is en nodigt u en uw bewindvoerder mogelijk uit voor een zitting bij de rechtbank.

10. Registratie klachten

EVI Bewind archiveert uw klacht in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

11. Geldigheid klachtenregeling

Deze klachtenregeling is inwerking getreden op 1 juni 2018 en geldt voor onbepaalde tijd.

EVI Bewind & financieel support

Klachtenregeling

1. Wat is een klacht?

Uw mening is belangrijk voor ons. Mocht u het ergens niet mee eens zijn of u bent ontevreden, dan kunt u dit altijd met ons bespreken. Meestal komt er een oplossing, soms niet. Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Dit kunt u doen door het klachten­formulier in te vullen of een brief te sturen naar ons kantoor. Mochten we er uiteindelijk samen niet uitkomen dan kunt u zich richten tot de branche­vereniging en/ of de kanton­rechter, EVI Bewind zal u daarin begeleiden.

2. Wie kan een klacht indienen?

U kunt zelf als cliënt van EVI Bewind een klacht indienen. Maar ook uw partner, familie of instelling waar u verblijft of waardoor u verzorgd wordt, kan een klacht indienen (degenen die op basis van artikel 432, eerste en tweede lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ook het bewind kunnen aanvragen).

3. Bij wie en hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen door het klachten­formulier in te vullen of een brief te sturen. Als u een brief stuurt moet daar in ieder geval in staan:

  1. Uw naam, adres en woonplaats;
  2. Datum waarop de klacht geschreven is;
  3. De reden van de klacht en eventueel bewijs­stukken;
  4. Alleen als iemand anders dan u zelf (b.v. partner, familielid of instelling) de klacht indient, moet een volmacht meegestuurd worden. Het klachten­formulier vindt u hier, of kunt u opvragen bij uw bewind­voerder.

U kunt de klacht sturen naar:
EVI Bewind & financieel support
o.v.v. Klachtenprocedure
Postbus 40, 2000 AA Haarlem

4. Hoe nemen wij uw klacht in behandeling en handelen wij deze af?

Binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u van EVI Bewind een brief dat de klacht ontvangen is. De bewind­voerder stelt een grondig en vertrouwelijk onderzoek in naar uw klacht. Indien nodig neemt de bewind­voerder contact met u op om vragen te stellen en uw verhaal te horen. De bewind­voerder probeert samen met u een oplossing voor de klacht te vinden. U ontvangt een schriftelijk bericht van de afhandeling van de klacht.

5. Termijn van afhandeling

EVI Bewind handelt uw klacht binnen maximaal 6 weken af.

6. Uw klacht wordt niet in behandeling genomen

Het kan zijn dat EVI Bewind besluit om uw klacht niet in behandeling te nemen. De reden hiervoor kan zijn dat de klacht betrekking heeft op een klacht die al eerder op basis van deze klachten­regeling is afgedaan of indien er langer dan 6 maanden tussen de handeling en de datum van indiening van de klacht zit. Als EVI Bewind uw klacht niet in behandeling neemt, dan ontvangt u daar binnen 3 weken een schriftelijk onderbouwd en gemotiveerd bericht over. Andere reden is omdat de klacht reeds bij de rechtbank is ingediend.

7. Geheimhouding

Iedereen die bij de behandeling van een klacht is betrokken, is verplicht tot geheim­houding tegenover alle partijen over gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

8. Uw klacht is niet naar tevredenheid opgelost. Wat kunt u doen?

Als u vindt dat de bewind­voerder uw klacht niet behoorlijk dan wel afdoende heeft afgehandeld, dan kunt u de kanton­rechter een brief schrijven waarin u uitlegt wat uw klacht is. De rechter beoordeelt of uw klacht gegrond is en nodigt u en uw bewind­voerder mogelijk uit voor een zitting bij de rechtbank.

9. Registratie klachten

EVI Bewind archiveert uw klacht in een centraal registratie­systeem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

10. Geldigheid klachtenregeling

Deze klachten­regeling is inwerking getreden op 1 juni 2018 en geldt voor onbepaalde tijd.