EVI Bewind & financieel support

Privacyverklaring

EVI Bewind verwerkt persoons­gegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze Privacy­verklaring geven wij u inzage hoe wij persoons­gegevens bij EVI Bewind verwerken.

Uw privacy is belangrijk voor ons bij EVI Bewind. Wij hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwe­lijkheid en integriteit van uw persoons­gegevens. Wij kunnen ons werk echter alleen doen door bepaalde persoons­gegevens van u te verzamelen en te verwerken. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoons­gegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruik­maakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken en beschermen. Het is belangrijk dat u deze privacy­verklaring goed doorleest zodat u volledig op de hoogte bent van de manier waarop en de redenen waarom wij uw persoons­gegevens gebruiken.

Wij gebruiken bepaalde woorden in deze Privacyverklaring. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen;

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomsten.
 • Verwerken: alles wat met persoons­gegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Vragen, klachten of (vermoeden) datalek

EVI Bewind is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons­gegevens. Wij helpen u graag verder als er vragen zijn of klachten zijn naar aanleiding van deze Privacy­verklaring.

Mocht u contact met ons op willen nemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Contact­persoon Tjitske Hoogeweegen-Schaap
E-mail info@evibewind.nl
Post EVI Bewind & financieel support
Postbus 40, 2000 AA Haarlem

U heeft op grond van de privacy­wetgeving ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezicht­houder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij stellen het op prijs als u eerst contact opneemt met ons als u een klacht heeft zodat we kunnen proberen er samen uit te komen. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij dit direct te melden via info@evibewind.nl onder vermelding van “melding datalek”. Vermeld daarbij uw naam, contact­gegevens en een omschrijving van de situatie.

Waarvoor verwerkt EVI Bewind persoonsgegevens?

Wij kunnen ons werk voor u niet uitoefenen zonder bepaalde persoons­gegevens te verwerken. Wij verwerken persoons­gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om een relatie met u aan te kunnen gaan (op basis van uw toestemming)
 2. Om alles wat met uw inkomsten en uitgaven te maken heeft te kunnen regelen. Dat betekent dat de bewind­voerder namens u o.a. voorzieningen, Toeslagen, bijstand aanvraagt en de belasting­aangifte doet (noodzakelijk voor nakoming van wettelijke verplichting). Maar ook dat wij uw maandelijkse financiële verplichtingen kunnen voldoen.
 3. Bedrijven, dienst­verleners en anderen met wie u betrekkingen heeft, worden op de hoogte gesteld van de onder­bewind­stelling. Hierbij wordt aangegeven wanneer en door wie de bewind­voering is uitgesproken (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten).
 4. Voor het opstellen van rapportages en budget­plannen (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten).
 5. Voor het jaarlijks afleggen van de rekening en verantwoording aan u en aan de rechtbank (noodzakelijk voor nakoming van wettelijk verplichting).

Welke persoons­gegevens verwerkt EVI Bewind en op welke manier komen wij aan deze persoons­gegevens?

 1. Middels het aanmeldings­formulier voor bewind­voering: van dit formulier worden uw persoons­gegevens verwerkt die u aan ons verstrekt: naam, geslacht, geboorte­datum, burger­service­nummer, adres, postcode, woonplaats, (mobiel) telefoon­nummer, burgelijke staat, e-mailadres, gegevens met betrekking tot maandelijkse inkomsten zoals salaris, uitkering, alimentatie, toeslagen en andere inkomsten, gegevens met betrekking tot vaste maandelijkse uitgaven zoals huur, hypotheek, telefoon­kosten, belastingen, verzekeringen en polissen, bank­rekening­nummers en krediet­gegevens, gegevens met betrekking tot schulden, arbeids­verleden en opleidings­niveau; indien van toepassing gegevens van uw (ex)partner: naam, geboorte­datum, burger­service­nummer, geslacht; persoons­gegevens van inwonende (minderjarige) kinderen: naam, geboorte­datum, burger­service­nummer. Alleen indien van toepassing, ook deze bijzondere persoons­gegevens: gegevens over uw gezondheid en lid­maatschap van een vak­vereniging.
 2. Middels een e-mail: naast uw naam en e-mailadres die u deelt, bepaalt u hierin zelf welke persoons­gegevens u nog meer aan ons verstrekt.
 3. Als u onze websites bezoekt, verzamelen we via Google Analytics een aantal gegevens die ons helpen om de site te verbeteren. We verzamelen geen persoons­gegevens, maar geanoni­miseerde informatie over uw activi­teiten op onze website en welke internet­browser en welk type apparaat u gebruikt. Met onze website hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar.

Verstrekken van persoons­gegevens aan derden

EVI Bewind deelt persoons­gegevens met derden voor de uitvoering van haar werkzaam­heden. Met deze partijen sluiten wij een zogenaamde verwerkers­overeenkomst. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoons­gegevens hebben verwerkt. Daarnaast kunnen partijen alleen onze opdracht krijgen als zij aantoonbaar passende beveiligings­maatregelen hebben genomen en geheim­houding garanderen.
Wij delen uw persoonsgegevens voor deze doelen met:

 • LYNFOSYS BV: software programma OnView voor bewind­voerders en haar cliënten om cliënt­gegevens en inkomen te kunnen beheren;
 • Service providers die IT diensten leveren; Microsoft Office 365 (opslag van documenten) en Snelstart (boekhoud- en facturatie programma).

Wanneer wij uw persoons­gegevens verstrekken aan boven­genoemde derden eisen wij dat deze derden uw persoons­gegevens in overeenstemming met geldend privacyrecht verwerken.

Register

Op grond van privacy­wetgeving zijn wij verplicht om alle verwerkings­activiteiten die onder onze verant­woorde­lijkheid plaats­vinden te documenteren. Wij leggen onze verwerkings­activiteiten anoniem vast in een register. Dit register verzamelt onder andere gegevens zoals:

 • De verwerkings­doeleinden;
 • Een beschrijving van het soort persoons­gegevens en de daarbij horende betrokkenen;
 • Een beschrijving van de ontvangers van de persoons­gegevens;
 • De termijnen waarin de verschillende persoons­gegevens moeten worden gewist;
 • Een algemene beschrijving van de beveiligings­maatregelen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligings­maatregelen om misbruik van, en ongeautori­seerde toegang tot uw persoons­gegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de nood­zakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheids­maatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Dit moet voorkomen dat de persoons­gegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

Bewaartermijn

EVI Bewind bewaart persoons­gegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van haar taken, of zolang een wettelijke bewaar­termijn dat van ons eist. Dit betekent dat wij uw persoons­gegevens verwijderen als deze bewaar­termijn is verstreken.

Uw privacyrechten

Onder omstandigheden heeft u de volgende rechten onder geldend privacyrecht: het recht om toestemming in te trekken;

 • het recht op inzage in uw persoons­gegevens;
 • het recht om uw persoons­gegevens te corrigeren of te verwijderen;
 • het recht van bezwaar voor zover wij uw persoons­gegevens verwerken op grond van een gerecht­vaardigd belang;
 • het recht op beperking van de verwerking; en
 • het recht om uw persoons­gegevens te laten overdragen aan derden.

Als u gebruik wilt maken van uw privacy­rechten, dan kunt u op elk gewenst moment via info@evibewind.nl danwel per brief (EVI Bewind & financieel support, Postbus 40, 2000 AA te Haarlem) uw verzoek indienen. Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek te reageren.

EVI Bewind & financieel support

Privacyverklaring

EVI Bewind verwerkt persoons­gegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze Privacy­verklaring geven wij u inzage hoe wij persoons­gegevens bij EVI Bewind verwerken.

Uw privacy is belangrijk voor ons bij EVI Bewind. Wij hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwe­lijkheid en integriteit van uw persoons­gegevens. Wij kunnen ons werk echter alleen doen door bepaalde persoons­gegevens van u te verzamelen en te verwerken. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoons­gegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruik­maakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken en beschermen. Het is belangrijk dat u deze privacy­verklaring goed doorleest zodat u volledig op de hoogte bent van de manier waarop en de redenen waarom wij uw persoons­gegevens gebruiken.

Wij gebruiken bepaalde woorden in deze Privacyverklaring. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen;

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomsten.
 • Verwerken: alles wat met persoons­gegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Vragen, klachten of (vermoeden) datalek

EVI Bewind is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons­gegevens. Wij helpen u graag verder als er vragen zijn of klachten zijn naar aanleiding van deze Privacy­verklaring.

Mocht u contact met ons op willen nemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Contact­persoon Tjitske Hoogeweegen-Schaap
E-mail info@evibewind.nl
Post EVI Bewind & financieel support
Postbus 40, 2000 AA Haarlem

U heeft op grond van de privacy­wetgeving ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezicht­houder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij stellen het op prijs als u eerst contact opneemt met ons als u een klacht heeft zodat we kunnen proberen er samen uit te komen. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij dit direct te melden via info@evibewind.nl onder vermelding van “melding datalek”. Vermeld daarbij uw naam, contact­gegevens en een omschrijving van de situatie.

Waarvoor verwerkt EVI Bewind persoonsgegevens?

Wij kunnen ons werk voor u niet uitoefenen zonder bepaalde persoons­gegevens te verwerken. Wij verwerken persoons­gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om een relatie met u aan te kunnen gaan (op basis van uw toestemming)
 2. Om alles wat met uw inkomsten en uitgaven te maken heeft te kunnen regelen. Dat betekent dat de bewind­voerder namens u o.a. voorzieningen, Toeslagen, bijstand aanvraagt en de belasting­aangifte doet (noodzakelijk voor nakoming van wettelijke verplichting). Maar ook dat wij uw maandelijkse financiële verplichtingen kunnen voldoen.
 3. Bedrijven, dienst­verleners en anderen met wie u betrekkingen heeft, worden op de hoogte gesteld van de onder­bewind­stelling. Hierbij wordt aangegeven wanneer en door wie de bewind­voering is uitgesproken (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten).
 4. Voor het opstellen van rapportages en budget­plannen (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten).
 5. Voor het jaarlijks afleggen van de rekening en verantwoording aan u en aan de rechtbank (noodzakelijk voor nakoming van wettelijk verplichting).

Welke persoons­gegevens verwerkt EVI Bewind en op welke manier komen wij aan deze persoons­gegevens?

 1. Middels het aanmeldings­formulier voor bewind­voering: van dit formulier worden uw persoons­gegevens verwerkt die u aan ons verstrekt: naam, geslacht, geboorte­datum, burger­service­nummer, adres, postcode, woonplaats, (mobiel) telefoon­nummer, burgelijke staat, e-mailadres, gegevens met betrekking tot maandelijkse inkomsten zoals salaris, uitkering, alimentatie, toeslagen en andere inkomsten, gegevens met betrekking tot vaste maandelijkse uitgaven zoals huur, hypotheek, telefoon­kosten, belastingen, verzekeringen en polissen, bank­rekening­nummers en krediet­gegevens, gegevens met betrekking tot schulden, arbeids­verleden en opleidings­niveau; indien van toepassing gegevens van uw (ex)partner: naam, geboorte­datum, burger­service­nummer, geslacht; persoons­gegevens van inwonende (minderjarige) kinderen: naam, geboorte­datum, burger­service­nummer. Alleen indien van toepassing, ook deze bijzondere persoons­gegevens: gegevens over uw gezondheid en lid­maatschap van een vak­vereniging.
 2. Middels een e-mail: naast uw naam en e-mailadres die u deelt, bepaalt u hierin zelf welke persoons­gegevens u nog meer aan ons verstrekt.
 3. Als u onze websites bezoekt, verzamelen we via Google Analytics een aantal gegevens die ons helpen om de site te verbeteren. We verzamelen geen persoons­gegevens, maar geanoni­miseerde informatie over uw activi­teiten op onze website en welke internet­browser en welk type apparaat u gebruikt. Met onze website hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar.

Verstrekken van persoons­gegevens aan derden

EVI Bewind deelt persoons­gegevens met derden voor de uitvoering van haar werkzaam­heden. Met deze partijen sluiten wij een zogenaamde verwerkers­overeenkomst. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoons­gegevens hebben verwerkt. Daarnaast kunnen partijen alleen onze opdracht krijgen als zij aantoonbaar passende beveiligings­maatregelen hebben genomen en geheim­houding garanderen.
Wij delen uw persoonsgegevens voor deze doelen met:

 • LYNFOSYS BV: software programma OnView voor bewind­voerders en haar cliënten om cliënt­gegevens en inkomen te kunnen beheren;
 • Service providers die IT diensten leveren; Microsoft Office 365 (opslag van documenten) en Snelstart (boekhoud- en facturatie programma).

Wanneer wij uw persoons­gegevens verstrekken aan boven­genoemde derden eisen wij dat deze derden uw persoons­gegevens in overeenstemming met geldend privacyrecht verwerken.

Register

Op grond van privacy­wetgeving zijn wij verplicht om alle verwerkings­activiteiten die onder onze verant­woorde­lijkheid plaats­vinden te documenteren. Wij leggen onze verwerkings­activiteiten anoniem vast in een register. Dit register verzamelt onder andere gegevens zoals:

 • De verwerkings­doeleinden;
 • Een beschrijving van het soort persoons­gegevens en de daarbij horende betrokkenen;
 • Een beschrijving van de ontvangers van de persoons­gegevens;
 • De termijnen waarin de verschillende persoons­gegevens moeten worden gewist;
 • Een algemene beschrijving van de beveiligings­maatregelen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligings­maatregelen om misbruik van, en ongeautori­seerde toegang tot uw persoons­gegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de nood­zakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheids­maatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Dit moet voorkomen dat de persoons­gegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

Bewaartermijn

EVI Bewind bewaart persoons­gegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van haar taken, of zolang een wettelijke bewaar­termijn dat van ons eist. Dit betekent dat wij uw persoons­gegevens verwijderen als deze bewaar­termijn is verstreken.

Uw privacyrechten

Onder omstandigheden heeft u de volgende rechten onder geldend privacyrecht: het recht om toestemming in te trekken;

 • het recht op inzage in uw persoons­gegevens;
 • het recht om uw persoons­gegevens te corrigeren of te verwijderen;
 • het recht van bezwaar voor zover wij uw persoons­gegevens verwerken op grond van een gerecht­vaardigd belang;
 • het recht op beperking van de verwerking; en
 • het recht om uw persoons­gegevens te laten overdragen aan derden.

Als u gebruik wilt maken van uw privacy­rechten, dan kunt u op elk gewenst moment via info@evibewind.nl danwel per brief (EVI Bewind & financieel support, Postbus 40, 2000 AA te Haarlem) uw verzoek indienen. Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek te reageren.